navigatiebalk Stevenskerk Actueel Stevenskerk Stevenskerk Stevenskerk Stevenskerk

Literatuur over de Stevenskerk

N.B. Zie voor bibliografieën van en over Nijmeegse predikanten de webpagina(’s) over de desbetreffende predikant, te bereiken via de overzichten 1591–1814 en 1814–1944.

Ackermans, L., ‘Schilderijen in het Nijmeegse Stadhuis’, in: G.Th.M. Lemmens (ed.), Het Stadhuis van Nijmegen, Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen 4, Nijmegen: Nijmeegs Museum Commanderie van St.-Jan, 1982, 147–162.
Acquoy, J.G.R., Jan van Venray (Johannes Ceporinus) en de wording en vestiging der Hervormde Gemeente te Zaltbommel, ’s-Hertogenbosch: G.H. van der Schuyt, 1873 [i.h.b. blz. 174–188].
Agt, J.J.F.W. van, ‘De Sint Stevenskerk te Nijmegen’, Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 6e serie VII (1954), kol. 97–132 [‘verbetering en aanvulling’: kol. 169–170].
—, ‘Nijmegen, Sint Stevenskerk’, Nieuws-bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 6e serie XVI (1963), kol. *57–*58.
—, ‘De metamorfosen van de Stevenskerk’, Numaga 16 (1969), 246–269.
—, ‘De Sint-Stevenskerk van Nijmegen in de veertiende eeuw tot kruiskerk vergroot’, Numaga 18 (1971), 215–219.
Arkstée, H.K., Nymegen, de oude hoofdstad der Batavieren, Amsterdam: Petrus Mortier, 1733.
—, —, Nijmegen: Isaac van Campen, 1788 [verbeterde en aangevulde druk].
Barnard, W. & H.F. Winterwerp, Gods lof in steen in de Stevenskerk te Nijmegen, Nijmegen: Kerkvoogdij der Nederlandse Hervormde Gemeente, 1966.
Begheyn S.J., P.J., ‘Thomas van Lenth, kanunnik van de St. Steven (ca. 1530–1590)’, Numaga 16 (1969), 16–24.
—, ‘De opkomst der Reformatie te Nijmegen’, Numaga 20 (1973), 105–123.
—, ‘De Inquisitie te Nijmegen 1548–1550’, Numaga 30 (1983), 86–98.
—, ‘Een onbekend document uit 1623 over de inventaris van de Nijmeegse Sint Steven’, Numaga 35 (1988), 1–2.
—, ‘Een beschrijving van rouwborden en grafzerken in de Stevenskerk en Broerskerk te Nijmegen uit 1729’, Jaarboek Numaga 39 (1992), 56–76.
— & E.F.M. Peters, Gheprint te Nymegen. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479–1794, Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen 6, Nijmegen: Nijmeegs Museum Commanderie van St.-Jan, 1990.
Berchen, Willem van, De nobili principatu Gelrie et eius origine (ed. L.A.J.W. Sloet van de Beele), Den Haag: Martinus Nijhoff, 1870 [vgl. De Mooy (1950)].
Berends, G., ‘Documentatierapport Nijmegen, St. Stevenskerk’, onuitgegeven rapport Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1971.
Beyen, Petrus, Beschrijving van het nieuwe en uitmuntend Orgel in de St. Stephanus of Grote Kerk binnen Nijmegen; Benevens eene beknopte uitbeelding der Gesteldheid van het nieuw Orgel in de Walsche Kerk mede aldaar, Nijmegen: A. van Goor, 1782.
Biesbergen, J. van, Het König-orgel in de Stevenskerk te Nijmegen. De familie König, orgelbouwers in de Rijnstreek, Nijmegen 1990.
— & J. Steemers, ‘De orgels in de Grote of Sint Stevenskerk te Nijmegen’, Het Orgel 91 (1995), 197–205 [Königorgel: 197–203; koororgel: 203–204; Clerinxorgel: 204–205; Assendelftorgel: 205].
Boeren, P.C., De Nijmeegsche mis van Sint Gregorius, Nijmegen: Centrale Drukkerij, 1945 [ook met impressum Maastricht: Van Aelst, 1945].
—, ‘Vondsten in verwoest Nijmegen’, Historia 13 (1948), 121–125, 192.
Boltes, M., ‘Het Orgel in de Groote of Sint Stephanuskerk te Nijmegen’, Het Orgel. Maandblad voor Organisten 1 (1886/1887), nr. 8, 1–2.
Boom, H. ten, ‘De vestiging van de Gereformeerde Kerk in het land van Maas en Waal en de aangrenzende dorpen van het Rijk van Nijmegen in het begin van de 17e eeuw. Een mislukte reformatie’, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 50 (1969–1970), 197–229.
Booma, J.G.J. van & J.L. van der Gouw (eds.), Communio et mater fidelium. Acta des Konsistoriums der niederländischen reformierten Flüchtlingsgemeinde in Wesel, 1573–1582, Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte 103, Köln [etc.]: Rheinland Verlag, 1991.
Bouterse, J. (ed.), Classicale acta 1573–1620 particuliere synode Zuid-Holland. Deel III: classis Rotterdam en Schieland 1580–1620, Rijks Geschiedkundige Publicatiën kleine serie 69, ’s-Gravenhage: Instituut voor Nederlandse geschiedenis, 1991.
Brinkhoff, J.M.G.M., ‘Een Nijmeegse voorstelling van de Vlaamse baardheilige’, Numaga 13 (1966), 105–109.
—, Rondom de Stevenstoren, Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1966.
—, ‘In en om de Stevenskerk’, Numaga 16 (1969), 211–245.
—, ‘Chronogram op de Stevenskerk’, Numaga 16 (1969), 384.
— (ed.), De Stevenskerk. Historische bijdragen bij gelegenheid van de voltooiing der restauratie, Nijmegen: Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente, 1969 [uitgave in boekvorm van Numaga 16 (1969), afl. 3].
Broeyer, F.G.M., ‘Het Convent van ’s-Gravenhage (1623): de zaken van de Bijbelvertaling, de reconciliatie van remonstrantse predikanten en het kerkverband’, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 68 (1988), 46–84.
Brom, G. & A.H.L. Hensen (eds.), Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw, Rijks Geschiedkundige Publicatiën grote serie 52, ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1922.
Buylinckx, J.J.A. & M.A.F.T. van Son, ‘Burgemeesters, schepenen en raden, 1592–1815’, in: G.Th.M. Lemmens (ed.), Het Stadhuis van Nijmegen, Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen 4, Nijmegen: Nijmeegs Museum Commanderie van St.-Jan, 1982, 178–188.
Dijk, P. van (red.), Het historische orgel in Nederland. Deel 6: 1840–1849, Amsterdam: Nationaal Instituut voor de Orgelkunst, 2002 [blz. 341–342].
Dooren, J.P. van, Classicale acta 1573–1620 particuliere synode Zuid-Holland. Deel I: classis Dordrecht 1573–1600, Rijks Geschiedkundige Publicatiën kleine serie 49, ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1980.
Dunk, Th.H. von der, ‘De katholieke kerken in Gelderland in en uit de Bataafse en Franse tijd’, Bijdragen en mededelingen “Gelre” 79 (1988), 104–136.
Emmens, K., De Sint-Joriskerk te Amersfoort. Van hofkapel tot kapittelkerk, Amersfortia Reeks 11, Amersfoort: Bekking, 1998 [blz. 153].
Enckevort, H. van & J. Thijssen, Graven op Mariënburg. Archeologisch onderzoek in het centrum van Nijmegen, Archeologische Berichten Nijmegen 4, Nijmegen: Bureau Archeologie Gemeente Nijmegen, 2000 [blz. 28–31].
Frijhoff, W., ‘De protestantse Reformatie in de Nederkwartieren’, in: J. Stinner & K.-H. Tekath (eds.), Gelre—Geldern—Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre, Geldern: Verlag des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend, 2001, 323–335.
Godefroy, J., ‘Herinneringen van een concertreis in den Zomer van 1893’, Het Orgel. Maandblad voor Organisten 8 (1893/1894), nr. 7, 2–3.
Gorissen, F., Stede-atlas van Nijmegen, Werken uitgegeven door ‘Gelre’ 29, Arnhem: Gouda Quint [etc.], 1956.
—, ‘De altaren van de Stevenskerk. Hun patroonheiligen en vicarissen’, Numaga 16 (1969), 353–380.
—, ‘Meester Gisbert Schairt van Bommel. Architect van de Stevenskerk (± 1380–1452)’, Numaga 16 (1969), 270–273.
Gremmel, U., ‘Die noch existierenden Instrumente der rheinischen Orgelbauerfamilie König’, onuitgegeven dissertatie Musikhochschule Köln, 1986.
Gruys, A., ‘De muurtekst op de noordwand van het hoogkoor in de St.-Stevenskerk te Nijmegen’, in: P. Bange & P.M.J.C. de Kort (eds.), Die fonteyn der ewiger wijsheit. Opstellen aangeboden aan prof. dr A.G. Weiler …, Nijmegen: Centrum voor Middeleeuwse Studies, 1989, 253–258.
Haans, F., ‘Gisbert Schairt en de Nederrijnse gotiek’, in: W. Denslagen e.a. (eds.), Bouwkunst. Studies in vriendschap voor Kees Peters, Amsterdam: Architectura & Natura Pers, 1993, 236–248.
Hageman, M.J.M., ‘De Reductie van Nijmegen (1591)’, Jaarboek Numaga 38 (1991), 45–67.
Hamers, N.A., ‘De verlorengegane rekening van de kerkmeester van de St. Stevenskerk (1666–1668)’, in: N.A. Hamers e.a. (eds.), Zoeklicht bij Zilver. Genealogische heraldische bundel, Nijmegen: Nederlandse Genealogische Vereniging, 1995, 138–144.
—, ‘Beroepen uit de rekeningen van luigelden der St. Stevenskerk te Nijmegen (1632–34) (1670–72) (1700–02)’, in: N.A. Hamers e.a. (eds.), Zoeklicht bij Zilver. Genealogische heraldische bundel, Nijmegen: Nederlandse Genealogische Vereniging, 1995, 169–170.
—, ‘Rouwborden in de St. Stevenskerk (1632–1660)’, in: N.A. Hamers e.a. (eds.), Zoeklicht 2000. Genealogische heraldische bundel, Nijmegen: Nederlandse Genealogische Vereniging, 2000, 251–259.
Harst, H. van der, ‘Het koororgel in de Grote- of Sint Stevenskerk te Nijmegen’, Het Orgel 71 (1975), 378–379, 397–398.
Hauff, F., Voor t’Orgel! om te RegisterReren &c. Registraties voor het König-Orgel van de St. Stevenskerk, Nijmegen (ed. W. van Twillert), Sneek: Boeijenga, 1981 [facsimile van handschrift ca. 1795].
Heere O.S.C., L., ‘Een kalender van Nijmegen’, Numaga 9 (1962), 63–90.
Heiden, H.G.M. de, ‘De Blok: Nijmegens oudste archiefbewaarplaats’, Numaga 25 (1978), 64–71.
—, O.L. Vrouw van Nijmegen, Nijmegen 1982.
—, Met bekoorlijke luister. Een wandeling langs de historische monumenten in de binnenstad van Nijmegen, Nijmegen: Dekker v.d. Vegt, 1999 [gewijzigde herpublicatie van Een wandeling langs Nijmeegse monumenten, Nijmegen: De Gelderlander, 1983].
—, ‘De tegenstellingen spelen hier geen rol meer’, in: J. Colijn, L. van Gelder e.a. (eds.), Kerk op weg naar morgen. 25 jaar Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen, Nijmegen: Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen, 1999, 22–27.
—, De St. Stevenskerk te Nijmegen. Geschiedenis, bouwgeschiedenis en rondgang, Monografieën over de St. Stevenskerk 2, Nijmegen: Hervormde Stichting voor de Grote of St. Stevenskerk te Nijmegen, 2002.
—, G. Oldenbeuving & H. Janssen, De St. Stevenstoren van Nijmegen, Monografieën over de St. Stevenskerk 3, Nijmegen: Hervormde Stichting voor de Grote of St. Stevenskerk te Nijmegen, 2004.
Hoeck S.J., F. van, ‘Het Sint-Steven’s Kapittel en de Regulieren in verband met de oprichting eener tweede Parochiekerk te Nijmegen 1585–1590’, Bossche Bijdragen 3 (1919–1920), 155–189.
—, ‘Een “Legerboek” der Sint-Stephenskerk te Nijmegen’, Bossche Bijdragen 6 (1923–1924), 45–97.
Hombergh, F.A.H. van den, ‘Brugman en de brief; een onbekend stukje Gelderse geschiedschrijving?’, Bijdragen en mededelingen “Gelre” 76 (1985), 36–47.
In de Betouw, J., Kerken en godsdienstige gestichten te Nijmegen, z.pl. [1787].
—, Handvesten en onuitgegeevene charters behoorende tot de Beschrijving en Chronijk van Nijmegen, Nijmegen: A. van Goor, z.j.
—, Vervolg der Handvesten van Nijmegen, en andere onuitgegeevene charters, bij de opening van den Blok ontdekt, Nijmegen: A. van Goor, 1789.
Janssen, A.E.M., ‘Remonstrantse remotie in Nijmegen (1622/1623)’, Numaga 30 (1983), 68–75.
—, Om den gelove. Wederwaardigheden van Willemken van Wanray als remonstrantse weduwe in 1619 en 1622 te Nijmegen doorstaan en vervolgens eigenhandig opgetekend, Nijmegen: Valkhof Pers, 2003.
— & J.A.M.M. Janssen, ‘Enkele notities uit de correspondentie van Johannes Fontanus (1545–1615), predikant te Arnhem’, Bijdragen en mededelingen “Gelre” 71 (1980), 81–99.
— & W.J. Meeuwissen (eds.), Kerkeraadsacten van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Nijmegen 1592–1651, Nijmeegse Studiën 17, Nijmegen: Gemeentearchief Nijmegen, 1996.
Janssen, C.F., Behoud en herstel. Restauratie-technieken en monumentenzorg, Haarlem: Fibula-Van Dishoeck, 1980 [blz. 98; foutieve vermelding].
Janssen, H. & U. Grote (red.), Zwei Jahrtausende Geschichte der Kirche am Niederrhein, Münster: Dialogverlag, 2001.
Janssen, J.A.M.M., ‘De Nijmeegse predikanten in de periode 1591–1651. Hun opvattingen en hun herkomst’, onuitgegeven kandidaatsscriptie KU Nijmegen, 1976.
—, ‘Op zoek naar de identiteit van de Gelderse predikanten in de eerste fase van het calviniseringsproces. De herkomst en opvattingen van de gereformeerde geestelijkheid in de steden Arnhem, Harderwijk, Zutphen, Tiel en Zaltbommel in de periode 1592–1620’, onuitgegeven doctoraalscriptie KU Nijmegen, 1979.
Jansz, A.W., ‘De St Stevenstoren’, in: Noviomagum Revivens. Herstelde Glorie van de Keizer Karel-stad, Nijmegen: Gemeentebestuur Nijmegen, 1953, 29–38.
Jensma, Th.W. (ed.), Uw Rijk kome. Acta van de Kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht 1573–1579, Dordrecht: J.P. van den Tol, 1981.
Jong, J.A.B.M. de, De Nijmeegse St Steven tot aan de Reductie, Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1952.
—, ‘Een beeld van St. Anthonius Abt in de St. Stevenskerk’, Numaga 9 (1962), 128–130.
—, ‘Johannes Bosboom (1817–1891) in Nijmegen’, Numaga 16 (1969), 174–188.
Jongepier, J., ‘Het orgel in de St. Stevenskerk te Nijmegen’, Het Orgel 67 (1971), 170–180.
— (red.), Het historische orgel in Nederland. Deel 3: 1769–1790, Amsterdam: Nationaal Instituut voor de Orgelkunst, 1999 [blz. 134–138].
Jongh Andr.zn., H. de, Naam-Lyst der Predikanten, die in de Gemeenten, gehoorende onder de IX Classen van het Geldersche Synode zedert de Hervorming der Kerken tot den Jaare 1750 het Heilig Evangelium bediend hebben, Leiden: Hendrik van Damme, 1750.
Kahmann, B., ‘Hymnus Stephano sacer. Communio in festo S. Stephani’, onuitgegeven bladmuziek, z.pl. 1978.
—, J. Langeveld & P.G. Molenaar, De orgels van de Stevenskerk te Nijmegen, Nijmegen: Nijmeegse Orgelkring, 1982.
Keller, L. (ed.), Die Gegenreformation in Westfalen und am Niederrhein. Actenstücke und Erläuterungen, Publicationen aus den K. Preußischen Staatsarchiven 9/33/62 (3 vols.), Leipzig: Hirzel, 1887–1895 [fotomech. herdruk Osnabrück: Zeller, 1965].
Keulen S.J., J., ‘Onze oude St. Stevenskerk in haar Roomschen tijd voor 1592’, in: P. Biesthorst & A. van Woerkom (eds.), Bijdragen tot de geschiedenis van Nijmegen, Nijmegen 1942, 77–94.
Kist, N.C., ‘Levensberigt van Johannes Smetius, opgemaakt uit oorspronkelijke meest ongedrukte stukken’, Archief voor Kerkelijke Geschiedenis, inzonderheid van Nederland 4 (1833), 117–230.
—, ‘Synopsis der Handelingen van de Classis Nijmegen, van het jaar 1590 tot 1660, te zamen gebragt door David Heyster, Predikant te Ressen in Over-Betuwe’, Nederlandsch Archief voor Kerkelijke Geschiedenis 4 (1844), 1–108.
Kleijntjens S.J., J.Ch.J., ‘Bijdragen tot de geschiedenis der St. Stephenskerk te Nymegen’, Bijdragen en mededeelingen “Gelre” 14 (1911), 291–309.
—, ‘Grafschriften in de Stephanuskerk te Nijmegen’, Genealogische en heraldische bladen 7 (1912), 65–131 [registers blz. 123–131; dit artikel is ook elektronisch beschikbaar op de CD-ROM Heraldieke bibliotheek, Naarden: Historic Future, 2000.].
—, ‘Eed van de kanunnikken der St. Stephenskerk te Nijmegen in 1672’, De Navorscher 65 (1916), 463–466 [spelfout in de titel!].
Kler, H. de, ‘Willem de Vries (1871–1936). Nijmeegs organist/Landelijk organisator’, Het Orgel 91 (1995), 212–218.
Kloot, A.A. van der, ‘De bouwontwikkeling van de St. Stevenskerk te Nijmegen’, Het gildeboek 25 (1942), 85–90.
Knipscheer, F.S., Henricus Leo, een remonstrantsch-gereformeerd predikant (1575–1648), Huis ter Heide: De Tijdstroom, 1929.
Kolman, R.J., De Reductie van Nijmegen (1591), voor- en naspel, Groningen [etc.]: J.B. Wolters, 1952.
Laisina, J., ‘Handschrift en genealogie Smetius’, Gens Nostra 41 (1986), 203–214.
Lambermond O.P., C.H., ‘Sint Albertus de Grote en Nijmegen’, Numaga 3 (1956), 72–75.
Lehr, A., ‘Detonerende klanken uit een 18de eeuwse beiaardgieterij’, Spiegel der historie 1 (1966), 26–33.
—, Van paardebel tot speelklok. De geschiedenis van de klokgietkunst in de Lage Landen, Zaltbommel: Europesche Bibliotheek, 1971 [met name blz. 241–244].
—, De Stevenstoren. Lotgevallen van toren en beiaard, Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 1980.
Lemmens, G.Th.M., ‘De oude inrichting van de Stevenskerk’, Numaga 16 (1969), 274–317.
—, ‘De Nijmeegse mis van St. Gregorius. Exit meester Peter’, Numaga 20 (1973), 77–87 [herdrukt in: J. Beugeling e.a. (eds.), Thuis gebracht. Zes opstellen en zestig aanwinsten bijeengelezen ter ere van Gerard Lemmens, Nijmegen: z.n., 1998, 24–35].
Lemmens, J.A.M., ‘De Stevenstoren te Nijmegen. De geschiedenis van een herbouw’, onuitgegeven doctoraalscriptie KU Nijmegen, 1992.
—, ‘De Nijmeegse Stevenstoren’, Bulletin Stichting Oude Gelderse Kerken 38 (1994), Publikatieband IV nr. 9, 137–157.
Lemmens, M., ‘Arnold Clerinx (1816–1898). Een ambachtelijk orgelmaker met een grote persoonlijkheid’, Het Orgel 94/6 (1998), 14–20.
— & J. Mertens, ‘Christian-Ludwig König. Rijnlands orgelmaker in dienst van Alden en Nieuwen Biesen (1787–1788)’, Het Orgel 93 (1997), 26–38 [met literatuur].
Leupen, P., ‘Gertrudis of Stephanus? Een onderzoek naar het patrocinium van de vroeg-middeleeuwse parochiekerk van Nijmegen’, onuitgegeven onderzoekverslag, Nijmegen 1979.
—, ‘Het oudste patrocinium van Nijmegens parochiekerk’, Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland 21 (1979), 131–145.
—, ‘De kerken van Utrecht, Nijmegen en Keulen in de zevende en achtste eeuw’, in: P. Bange e.a. (eds.), Mayolica. Mediëvistische opstellen, aangeboden aan dr. Mayke de Jong bij haar afscheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen: Vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis Katholieke Universiteit Nijmegen, 1987, 9–14.
Luijmes, D., ‘Organisten van de Nijmeegse Stevenskerk. Een overzicht tot 1876’, Het Orgel 91 (1995), 206–211.
Maris, A.J., De Reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland, in het bijzonder in het Kwartier van Nijmegen, ’s-Gravenhage: De Residentie, 1939.
—, ‘De kerkelijke goederen in het schependom van Nymegen’, Bijdragen en mededeelingen “Gelre” 46 (1943), 87–102.
—, ‘Vorming van kapittelen van seculiere kanunniken in Gelderland voor de Reformatie’, Nederlands Archievenblad 70 (1966), 148–172.
—, ‘Overluidingen (1585–1587)’, in: L.W.A. Berenbroek, P.M. op den Brouw & N.A. Hamers (eds.), Zoeklicht op Nijmegen. Genealogische heraldische bundel, Nijmegen: Nederlandse Genealogische Vereniging Afd. Nijmegen, 1980, 100–104 [gewijzigde herpublicatie van het artikel in Nederlandsche Leeuw 53 (1935), k. 247–251, 309–312].
Maris van Sandelingenambacht, J.C., ‘De remonstranten in Nijmegen’, Bijdragen en mededeelingen “Gelre” 48 (1946), 209–218.
Martens, A., ‘Het König-orgel van de Stevenskerk’, Numaga 16 (1969), 318–333.
—, ‘Het orgel van de Sint Stevenskerk te Nijmegen’, Het Orgel 66 (1970), 86–99.
Meere, J.A.P., ‘Renovatie van een wandtekst in de St. Stevenskerk te Nijmegen’, Eisma’s Schildersblad 72 (1970–1971) nr. 25, 921–922.
Meeuwissen, W.J., Regestenlijst van het legerboek van de St. Stevenskerk te Nijmegen 1351–1602, Inventarisreeks 21, Nijmegen: Gemeentearchief Nijmegen, 1998.
Meyer O.P., G.A., Dominikaner Klooster en Statie te Nijmegen. Eene bijdrage tot de geschiedenis van Nijmegens katholieken, Nijmegen: Malmberg, 1892.
Mooy, A.J. de, De Gelderse kroniek van Willem van Berchen, naar het Hamburgse handschrift uitgegeven over de jaren 1343–1481, Werken uitgegeven door ‘Gelre’ 24, Arnhem: Gouda Quint [etc.], 1950.
Muschart, R.T., ‘Grafzerken en grafmonumenten in de Groote- of St. Stevenskerk te Nymegen’, Bijdragen en mededeelingen “Gelre” 39 (1936), 227–334 [“beschreven in het jaar 1931”].
—, ‘Grafzerken en grafmonumenten in de Groote- of St. Stevenskerk te Nymegen. Aanvulling op Bijdragen en Med. XXXIX’, Bijdragen en mededeelingen “Gelre” 44 (1941), 204–208.
Niessen, W. & H. Giesbertz, Wie woont waar. Nijmegen anno 1644, NEO-reeks A; b 1, Nijmegen: Gemeentearchief Nijmegen, 1992.
Nieuwkoop, H. van (red.), Het historische orgel in Nederland. Deel 1: 1479–1725, Amsterdam: Nationaal Instituut voor de Orgelkunst, 1997 [blz. 277–278].
— (red.), Het historische orgel in Nederland. Deel 2: 1726–1769, Amsterdam: Nationaal Instituut voor de Orgelkunst, 1997 [blz. 192].
Nijsten, G., Het hof van Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Egmondse huis (1371–1473), Kampen: Kok Agora, 1992 [ook verschenen als In the Shadow of Burgundy. The Court of Guelders in the Late Middle Ages, Cambridge: Cambridge University Press, 2004].
Noordeloos, P., De restitutie der kerken in den Franschen tijd, Nijmegen [etc.]: Dekker en Van der Vegt, 1937 [i.h.b. blz. 227–238 en 330–348].
Nusteling, H.P.H., Binnen de vesting Nijmegen. Confessionele en demografische verhoudingen ten tijde van de Republiek, Zutphen: De Walburg Pers, 1979.
Orgelcommissie Ned. Herv. Kerk, Rapport inzake het orgel in de Sint Stevenskerk te Nijmegen, z.pl. 1964.
Orth, L.E., ‘Doopinschrijvingen Nederduits Gereformeerde Gemeente Nijmegen (1591–1592)’, in: L.W.A. Berenbroek, P.M. op den Brouw & N.A. Hamers (eds.), Zoeklicht op Nijmegen. Genealogische heraldische bundel, Nijmegen: Nederlandse Genealogische Vereniging Afd. Nijmegen, 1980, 91.
Peeters, C., Rondgezicht van de Stevenstoren. 24 kleurendia’s van J.W.F. Bunge uit 1957 met een essay van C. Peeters, Nijmegen: SUN, 1989.
Peteghem, P.P.J.L. van, De raad van de ‘rijksstad’ Nijmegen. Een reconstructie van laatmiddeleeuwse politieke structuren, Nijmeegse Studiën 12, Nijmegen: Gemeentearchief Nijmegen, 1985.
Petri, W. (ed.), Die reformierten Klevischen Synoden im 17. Jahrhundert, Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte 47/59/65 (3 vols.), Düsseldorf [etc.]: Presseverband der Evangelischen Kirche im Rheinland, 1973–1981.
Ploeg, K. van der, Langs de oude Gelderse kerken. Deel 2: Rivierengebied, Baarn: Bosch & Keuning, 1977 [blz. 129–131, 137–140].
Poll, W. van de, ‘Het graf van Marten Schenck in de St. Stevenskerk te Nijmegen’, Geldersche Volks-almanak 68 (1902), 129–138.
Pompen O.F.M., A., Sint Victor van Xanten en zijn betekenis voor de geschiedenis van Nederland, Roermond: Romen, 1955.
Prud’homme van Reine, R.B., ‘Arent Sweers (1575–1635), regent en remonstrant te Nijmegen’, Numaga 33 (1986), 84–88.
Raaij, E. van, ‘Manifestaties van Licht. Twee gebrandschilderde ramen van Marc Mulders in de Nijmeegse Sint-Stevenskerk’, Bulletin Stichting Oude Gelderse Kerken 28/1 (2002), 20–28.
Reitsma, J. & S.D. van Veen (eds.), Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572–1620. Deel IV: Gelderland 1579–1660, Groningen: Wolters, 1895.
Roelevink, J. (ed.), Classicale acta 1573–1620 particuliere synode Zuid-Holland. Deel II: classis Dordrecht 1601–1620, classis Breda 1616–1620, Rijks Geschiedkundige Publicatiën kleine serie 68, ’s-Gravenhage: Instituut voor Nederlandse geschiedenis, 1991.
Rogier, L.J., ‘Over de ontwikkeling van de procentuele verhouding der gezindten te Nijmegen’, Numaga 4 (1957), 37–79.
Rutgers, F.A. (ed.), Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw, Utrecht: Kemink, 1889.
Sampers CssR, A.M., ‘Archief van het kapittel van St Steven te Nijmegen. Thans bewaard in het Oud-archief der Gemeente aldaar’, onuitgegeven archiefinventaris, Nijmegen 1943.
Schaap, G. & A. Reijmerink, ‘Het König-orgel binnenste buiten’, De Orgelvriend 37/10 (1995), 17–18, 23.
Scheltema, P.H., ‘De St.-Stevenskerk te Nijmegen’, De Opmerker 30 (1895), 291–293.
—, ‘De Zuiderportalen van de St. Stephenskerk te Nijmegen’, De Opmerker 40 (1905), 297–298.
Schevichaven, H.D.J. van, ‘De altaren in de St. Stevenskerk en pastoor Willem van Berchen’, in: H.D.J. van Schevichaven, Penschetsen uit Nijmegen’s verleden, I, Nijmegen: H. ten Hoet, 1898, 48–54.
—, De St. Stephenskerk te Nijmegen, Nijmegen: H. ten Hoet, 1900.
—, Tweede vervolg der Kroniek van Nijmegen tot en met den jare 1900, Nijmegen: H. ten Hoet, 1901.
—, Oud-Nijmegen’s Kerken, Kloosters, Gasthuizen, Stichtingen en Openbare Gebouwen, Nijmegen: H. ten Hoet, 1909.
—, ‘Afval en reductie van Nymegen, 1585–1591’, Bijdragen en mededeelingen “Gelre” 14 (1911), 3–52.
—, ‘Het huishouden der St. Stephenskerk te Nymegen in het laatst der 16e eeuw’, Bijdragen en mededeelingen “Gelre” 14 (1911), 311–317.
—, ‘Uit het huishouden van een Nymeegschen kanunnik in troebele tijden (1563–1592)’, Bijdragen en mededeelingen “Gelre” 17 (1914), 1–64.
Schilfgaarde, A.P. van, ‘De voorouders van Catharina van Bourbon, gemalin van Adolf hertog van Gelre’, Bijdragen en mededeelingen “Gelre” 48 (1946), 206–208.
Schimmel, J.A., Burgerrecht te Nijmegen 1592–1810. Geschiedenis van de verlening en burgerlijst, Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland 7, Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1966.
—, ‘Het “Blok”, In de Betouw en de “Handvesten”’, Numaga 15 (1968), 69–80.
—, ‘Het katholicisme te Nijmegen na de Reductie 1592–1672’, Numaga 16 (1969), 71–95.
Schönlank-Van der Wal, M., ‘Middeleeuwse stenen doopvonten in Gelderland’, Bulletin Stichting Oude Gelderse Kerken 27/2 (2001), 3–17 [blz. 16, afb. 20].
Schuller, G.P., ‘Het einde van een bouwfase’, Numaga 16 (1969), 193–210.
Seijbel, M., Koororgels in Nederland, Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1979 [blz. 49–55].
Smetius, J., J. Smetius jr. & G.C. In de Betouw, Chronijk van de stad der Batavieren, Nijmegen: A. van Goor, 1784.
Spengler-Reffgen, U., ‘Kapittels in het hertogdom Gelre’, in: J. Stinner & K.-H. Tekath (eds.), Gelre—Geldern—Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre, Geldern: Verlag des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend, 2001, 315–322 [i.h.b. blz. 319 en 322n40–45].
Spiertz, M.G., Reformatie en herleving van het katholicisme in Nijmegen (1591–1623). Rogier herzien en herdacht, Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 1993.
— & R.W.A. Megens, Gids voor de studie van Reformatie en katholieke herleving in Gelderland 1520–1650. Uitgegeven bronnen en literatuur, Gidsen voor kerkhistorisch onderzoek 3, Utrecht: Rijksarchief Utrecht, 1986.
Steemers, J., De orgels van de Stevenskerk te Nijmegen, Monografieën over de St. Stevenskerk 1, Nijmegen: Hervormde Stichting voor de Grote of St. Stevenskerk te Nijmegen, 2002.
Tideman, J., Biografische Naamlijst van de Remonstrantsche professoren, predikanten en proponenten, Haarlem: Erven F. Bohn, 1847.
Veen, J.S. van, ‘De overgang op kerkelijk gebied te Nymegen in 1578 en 1579’, Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis 16 (1920–1921), 172–193.
—, ‘Het kapittel van St. Steven en de Reguliere Kanunniken te Nymegen in de jaren 1587 en 1588’, Bossche Bijdragen 6 (1923–1924), 37–44.
—, ‘Bijlegging van een geschil tusschen den deken en het kapittel van St. Steven te Nymegen’, Bossche Bijdragen 6 (1923–1924), 133–135.
Veer, J.J.M. de, ‘De verheffing van de parochiale Nijmeegse St. Stevenskerk tot collegiale kerk. Een inventarisatie, beschrijving en interpretatie van twee procesdossiers hieraan gewijd’, onuitgegeven doctoraalscriptie KU Nijmegen, Tilburg 1983.
—, ‘Johannes Neve, kanunnik van de Nijmeegse St. Steven’, in: J.A.E. Kuys e.a. (eds.), Nijmeegs oponthoud. Een bundel aangeboden aan Piet Leupen, Nijmegen 1984, 113–117.
—, ‘De verheffing van de Nijmeegse parochiekerk van St. Steven tot kapittelkerk’, Numaga 31 (1984), 25–30.
Ven, A.J. van de, ‘Ds. Johannes Ceporinus en zijn nageslacht’, Bijdragen en mededeelingen “Gelre” 39 (1936), 137–169.
Verkerk, C.L., ‘Nijmegen en de Dominicanen’, Bijdragen en mededelingen “Gelre” 69 (1976–1977), 36–79.
Voigt, F.-J., ‘Die Werkstatt König und der Orgelbau in der Eifel’, in: F.W. Riedel (ed.), Beiträge zur Orgelgeschichte im ehemals kurrheinischen Reichskreis und seinen Nachfolgestaaten, Mainz: Verlag des bischöflichen Stuhles, 1992, 185–203.
Vries, W. de, ‘Het Orgel in de Groote Kerk te Nijmegen’, Het Orgel 1 (1903/1904), nr. 5, 5–6.
Werd, G.F.H.M. de, ‘De Sint Steven in de kunst’, Numaga 16 (1969), 334–352.
Weve, J.J., ‘Nijmegen en de Nijmeegsche torenspits’, Bouwkundig Weekblad 8 (1888), 251–253.
—, ‘Monumenten van geschiedenis en kunst in Nijmegen’, Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond 2e serie XII (1919), 93–138 [ongewijzigd herdrukt in: P. Biesthorst & A. van Woerkom (eds.), Bijdragen tot de geschiedenis van Nijmegen, Nijmegen 1942, 39–60].
Wiggers, A., M.G. Spiertz & G.J. Mentink, Gids voor de studie van Reformatie en katholieke herleving in Gelderland 1500–1700. Bronnen aanwezig in het Rijksarchief in Gelderland, Gidsen voor kerkhistorisch onderzoek 4, Utrecht: Rijksarchief Utrecht, 1988.
Wildt, A.C.M. de, Inventaris van de archieven van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen 1591–1948, Inventarisreeks 4, Nijmegen: Gemeentearchief Nijmegen, 1982.
Willemsen, G.A.P.M., ‘De bewaarplaats van de privileges’, in: G.Th.M. Lemmens (ed.), Het Stadhuis van Nijmegen, Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen 4, Nijmegen: Nijmeegs Museum Commanderie van St.-Jan, 1982, 98–100.
Wolfs O.P., S.P., ‘Het Nijmeegse Dominicanenklooster en de middeleeuwse observantie-beweging’, Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland 10 (1968), 95–113.
—, ‘Prior van het Nijmeegse Broerenklooster, Walter Ruys O.P. uit Grave en zijn geschriften’, Numaga 15 (1968), 94–121.

_______________

Datum laatste aanvulling: woensdag 14 april 2004.