navigatiebalkStevenskerkActueelStevenskerkStevenskerkStevenskerkStevenskerk
    < Thoden van Velzen | Predikanten 1814–1944 >

Bibliografie dr. Sijo Kornelius Thoden van Velzen

Primaire literatuur

Thoden van Velzen, Sijo Kornelius, Commentatio theologica de hominis cum Deo similitudine: historicam continens disquisitionem, quae ad tempora pertinet Christum antecedentia, Groningae: I. Oomkens, 1835.
—, Afscheids-leerrede over Philipp. 2 vs. 5. Gehouden te Metslawier, den 26. Augustus 1838, Dokkum: Schaafsma, 1838.
—, Verhandeling tot beantwoording der vraag: Wat heeft men, volgens de leer van Jezus en de apostelen, te denken aangaande eene voortdurende werking des Heiligen Geestes, en zulks in betrekking tot de werking, zoowel van het Woord Gods als van ’s menschen Zedelijke Vrijheid, ’s-Gravenhage 1844.
—, Troostrede over 2 Cor. 1:3–7. Na het overlijden zijner onvergetelijke gade, gehouden den 20. October 1844, Nijmegen: D.J. Haspels, 1844.
—, Het Evangelie aan de dooden verkondigd?! Eene proeve om de zoogenaamde nederdaling van Christus ter helle tot derzelver bijbelsche beteekenis en hooge belangrijkheid voor de leer des heils terug te brengen, Nijmegen: J.F. Thieme, 1845.
—, Afscheids-leerrede over Handelingen 20:32. Gehouden te Nijmegen, den 22. Maart 1846, Nijmegen: J.F. Thieme, 1846.
—, De moordenaar Ruurd Paskiers van Dijk, een nieuw toonbeeld van de liefde van Jezus Christus, die zich nog heden ten dage in de behoudenis van verlorene zondaren wil verheerlijken. Leerrede naar aanleiding van 1 Tim. I:16, Leeuwarden: Suringar, 1846.
—, Dirk Albertus de Groot et al., Het leven en sterven van Ruurd Passchiers van Dijk, wegens gepleegden moord veroordeeld tot de straf des doods, en teregt gesteld binnen Leeuwarden den 16 october 1846, Leeuwarden: Suringar, 1847.
—, Godschalk Horatius van Borssum Waalkes & Petrus Hofstede de Groot, Feestredenen gehouden te Leeuwarden ter herinnering aan het 75-jarig bestaan van het Nederlandsche Zendelinggenootschap, Leeuwarden: A. Jongbloed, 1873.
—, De boekenbrand te Epheze: een autodafé uit de eerste eeuw, in de 16e herhaald, in de 19e nog niet voleindigd. Een hervormingswoord naar Hand. 19:18–20, uitgesproken in de Galileeër-kerk te Leeuwarden den 2 November 1873, Leeuwarden: A. Jongbloed, 1874.
—, Begraven of verbranden? Vergelijkende historische en kritische studie, Leeuwarden: Jongbloed, 1875.
—, De waarheid, die geene waarheid schijnt, en toch waarheid is. Naar aanleiding van den lijdenstekst Matth. 26:59–68, ter gedachtenis eener 40 jarige evangeliebediening op den 21 februari 1875, Leeuwarden: Jongbloed, 1875.
—, Het apostolisch credo. Een tweede woord aan de tempelbouwers dezer eeuw, Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1876.
—, Heeft de Synode van 1876 kwalijk gehandeld?, Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1876.
—, Aphorismen tot aanbeveling van de Nederl. Vereeniging tegen de Prostitutie, met beantwoording van daartegen ingebrachte bedenkingen, Leeuwarden: Jongbloed, 1883.
—, Afscheidsrede. Gedachtenis aan zijne 48-jarige evangeliebediening, met eenige aanteekeningen vermeerderd, Leeuwarden: Jongbloed, 1883.
—, De hand Gods. Losse bladen uit het gedenkboek van Gods wondervolle werken en wegen, Zwolle 1885.
—, De droom, het voorgevoel, het helderzien in de stervensuren. Een drietal verschijnselen van het zieleleven aan de hand van geschiedenis en ervaring, 2 dln: I De droom, het voorgevoel, II: Het helderzien in de stervensuren, Apeldoorn 1886.
—, Tabitha sta op! of de vrouwelijke armenverzorging in de gemeente een eisch des Christendoms, Apeldoorn: Hingst, 1887.
—, Parallellen en pendanten van de oudste bijbelsche geschiedverhalen: mede ten behoeve van bijbellezingen, catechisatiën en zondagscholen, Zutphen: H.J. Greup, 1892.
—, Eene herlezing van Jesaja LIII bij den uitgang der 19e eeuw, s.l. ± 1900.

Secundaire literatuur

Kalma, J.J., Dr. Sijo Kornelius Thoden van Velzen (1809–1900): een evangelisch Leeuwarder predikant. Werk van, aantekeningen en studies over hem, Leeuwarden 1981 [Tresoar Leeuwarden: Bibliografie A 4150].
—, Mensen in en om de Grote Kerk. Beelden uit de Leeuwarder kerkgeschiedenis, Drachten [etc.]: Friese Pers Boekerij, 1987 [i.h.b. blz. 166–170].
Wumkes, G.A., ‘Dr. Sijo Kornelius Thoden van Velzen’, in: G.A. Wumkes, Paden fen Fryslân. Samle opstellen IV, Bolsward: A.J. Osinga, 1943, 558–578.

_______________
Deze bibliografie is nog in opbouw.
Datum laatste aanvulling: vrijdag 11 maart 2004.