navigatiebalkStevenskerkActueelStevenskerkStevenskerkStevenskerkStevenskerk
    < Predikanten 1814–1944 >

Ds. Frans Wouter Smits Pzn.

(* 24-2-1834)

Beroepen uit Enschede.
Predikant van de Stevenskerk vanaf 14 oktober 1873.
Weduwnaar op 17 maart 1899.
Vertrokken naar Hilversum op 4 mei 1899.
Emeritus op 1 oktober 1899.


Literatuur

Bruijn, J. de, ‘De uitnoodigingsbrief van Paus Pius IX, beantwoord door F.W. Smits, Predikant te Hellevoetsluis’, De Katholiek 56 (1869), 333–360.
—, ‘De uitnoodigingsbrief van Paus Pius IX, beantwoord door F.W. Smits, Predikant te Hellevoetsluis. (Vervolg en slot van dl LVI, blz. 360)’, De Katholiek 57 (1870), 20–58.
—, ‘Curiosum uit de hollandsche vertaling der Epistola ad Papam Pium IX’, De Katholiek 58 (1870), 55–58.
—, ‘De Predikant F.W. Smits over zijn bestrijder in De Katholiek’, De Katholiek 58 (1870), 399–400.
Smits Pzn., Frans Wouter, Het belangrijke en hevige, doch tevens leerzame en opwekkende van den strijd onzer dagen op godsdienstig-wetenschappelijk gebied. Eene redevoering, Dordrecht: J.P. Revers, 1863.
—, Rede gehouden bij gelegenheid van de plegtige ordening en afvaardiging van twee zendelingen der Nederlandsche Zendings-Vereeniging, A. Geerdink en S. Coolsma, Rotterdam: E.H. Tassemeijer, 1864.
—, Een tijd om te weenen voor de gemeente Baarn en Soestdijk. Leerrede over Prediker III vs. 4a, bij gelegenheid van het overlijden van Hare Keizerlijke en Koninklijke Majesteit Anna Paulowna, Amsterdam 1865.
—, M.M.M.J. Janse, of het driemaal gedoopte meisje. Een belangrijke geschiedenis dezer dagen, Kampen 1868.
—, Epistola ad Papam Pium IX, scripta ad respondendum literis ejus missis ad omnes non Romano-catholicos, Amsterdam: Blankenburg, 1869.
—, De brief aan Paus Pius IX (toel. J. de Bruijn), ’s-Hertogenbosch [etc.]: Bogaerts, 1870.
—, Mededeeling, verklaring en verdediging van mijn Latijnschen brief aan Paus Pius IX geschreven, ter beantwoording zijner alle-niet-Roomsch-Catholieken gezondene letteren, Amsterdam: W.L. Stoeller, 1870.
—, De kinderen Zions zich verheugende over hunnen Koning, Psalm 149 vers 2b. Feestrede uitgesproken op 12 Mei 1874 in de Groote of St. Stevenskerk te Nijmegen, bij gelegenheid van het zilveren kroningsfeest van Z.M. Willem III, Koning der Nederlanden, Nijmegen 1874.
—, De aanneming tot lidmaten, of het kerkelijk vaarwater onzer dagen, inzonderheid Nijmegen-Dordrecht, der gansche Nederlandsch-Hervormde Kerk ter ernstige overweging aangeboden, Nijmegen: Milborn, 1880.
—, Feestgave aangeboden ter herinnering aan het vijf en twintig-jarig bestaan der Chr. school te Doetinchem, Doetinchem: Zurich, 1890.
—, Geschiedenis en algemeene inhoud der bijbelboeken. Een boek voor meer ontwikkelde leken en aanstaande godsdienstonderwijzers, Doetinchem: Zurich, 1902.