navigatiebalkStevenskerkActueelStevenskerkStevenskerkStevenskerkStevenskerk
    < Predikanten 1814–1944 >

Dr. Pieter Johannes Muller

(* 1854, † 1922)

Beroepen uit Wolsum.
Orthodox predikant van de Stevenskerk vanaf 1 september 1884.
Vertrokken naar Rotterdam op 23 oktober 1888.
Afscheid van Rotterdam op 20 april 1890.
Hoogleraar leerstellige theologie te Amsterdam; inaugurele rede 1890.

Literatuur

Muller, Pieter Johannes, De Godsleer van Calvijn uit religieus oogpunt beschouwd en gewaardeerd, Groningen: J.B. Wolters, 1881 [Proefschrift Groningen].
—, De Godsleer van Zwingli en Calvijn. Eene vergelijkende studie, Sneek 1883.
—, Intrêe-rede, gehouden te Rotterdam, 28 October 1888, Rotterdam: Bredée, 1888.
—, Afscheids-rede gehouden te Rotterdam, 20 april 1890, Rotterdam: Bredée, 1890.
—, Een bezoek in de achterbuurten van Londen, Amsterdam 1890.
—, Denken en dichten. Een woord over leerstellige Godgeleerdheid, Amsterdam: Egeling, 1890 [inaugurele rede].
—, Handboek der dogmatiek ten dienste der Ned. Hervormde Kerk, Groningen: Wolters, 18951, 19082.
—, De Godsleer der Middeleeuwsche Joden. Bijdrage tot de geschiedenis der leer aangaande God, Groningen: J.B. Wolters, 1898.
—, ‘Het determinisme’, Vragen van den dag (ca. 1900).
—, ‘Wijsbegeerte of religie?’, Theologisch Tijdschrift (ca. 1900), 504–530.
—, ‘Levensbericht van Gijsbert Hendrik Lamers’, Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1903–1904), 1–31.
—, ‘Zending en politiek’, lezing Ned. Zendelingsgenootschap 10 juli 1912.
—, ‘De scholastiek’, voordracht voor Vereeniging voor Wijsbegeerte ’s-Gravenhage 18 oktober 1912.
—, Het Christendom en de Christelijke kerk, Baarn: Hollandia-Drukkerij, 1913.
—, ‘De avondschemering der Scholastiek. William van Occam en Jean van Gerson’, Theologisch Tijdschrift (1914), 518–551.
—, Willem van Oranje, Baarn: Hollandia-Drukkerij, 1914.
—, De Europeesche oorlogsbrand. Een boek voor het Nederlandsche volk, Rotterdam: Bredée, 1914–1915.